Inleiding
Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient een accountantsorganisatie te beschikken over een klokkenluidersregeling.
Ons kantoor acht het van belang dat personen van buiten ons accountantskantoor en bij ons werkzame of aan ons verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen. Hierdoor is onderstaande procedure opgesteld.

Artikel 1 Definities
1. Het kantoor: Maatschap Verhulst & Van Gestel Accountancy;
2. De melder: degene die, al dan niet in dienst van Verhulst & Van Gestel Accountancy, werkzaamheden verricht voor Verhulst & Van Gestel Accountancy en een misstand onder deze regeling meldt;
3. De werknemer: een melder die in dienst is van Verhulst & Van Gestel Accountancy;
Leidinggevende: degene die leiding geeft aan de werknemer;
Vertrouwenspersoon: de persoon die door de directie van Verhulst & Van Gestel Accountancy is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling.
4. Directie Verhulst & Van Gestel Accountancy: de heer P.H.A. van Gestel AA, belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving;
5. Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Verhulst & Van Gestel Accountancy en/of haar medewerkers, in verband met:
• een (dreigend) strafbaar feit;
• een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
• een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
• een (dreigende) schending van binnen Verhulst & Van Gestel Accountancy geldende (gedrags-)regels of
• (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure
1. De Melder meldt een misstand bij de vertrouwenspersoon via een e-mail aan info@verhulstvangestel.nl. Dit e-mailadres is beschermd door spambots. De melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. Indien de misstand betrekking heeft op de Vertrouwenspersoon, dan kan de misstand worden gemeld bij een (ander) directielid. Dit directielid zal vervolgens handelen conform onderstaande bepalingen.
2. De Vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan melder dat de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon stelt de directie direct op de hoogte van de melding, tenzij de misstand een lid van de directie betreft (zie lid 5).
3. Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de melder, tenzij de melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
4. Direct na ontvangst zal de directie een onderzoek naar de misstand (laten) starten.
5. Indien de misstand een lid van de directie betreft, zal de Vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen
1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens de directie schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de directie omtrent de misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal de directie de Vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren.
4. De Vertrouwenspersoon stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming
1. De directie (of de Vertrouwenspersoon) zorgt dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
2. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Werking en publicatie
1. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2016. De regeling kan in overleg worden gewijzigd.
2. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Verhulst & Van Gestel Accountancy.

Artikel 6 Vertrouwenspersoon
Door de omvang van Verhulst & Van Gestel Accountancy is de vertrouwenspersoon per 1 januari 2016 tevens een lid van de directie, te weten de heer P.H.A. van Gestel AA.